• Drukuj

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej Nr 5
w Gostyniu

obowiązujące dla Klubów sportowych, Stowarzyszeń

oraz innych grup korzystających z hali sportowej

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu wznawia funkcjonowanie wynajmu hali sportowej z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Wynajmujące salę sportową zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem: kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, organizacje pozarządowe oraz grupy niezrzeszone dalej zwane wynajmującymi zobowiązane są do przestrzegania niniejszego dokumentu.
 3. Wynajmujący, którzy nie będą stosować się do procedur poniosą konsekwencję zerwania wcześniej podpisanej umowy.
 4. Procedury mogą ulec zmianie, gdy ulegną zmianie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 2

Organizacja zajęć sportowych w ssali sportowej

przez wynajmujących

 1. Na zajęcia może uczęszczać osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Na zajęcia uczestnicy przybywają nie wcześniej niż 10 minut przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia określoną przez prowadzących.
 3. Uczestniczący wraz z prowadzącym wchodzą na salę sportową określonym wejściem.
 4. Przy wejściu znajduje się szatnia do pozostawienia obuwia sportowego oraz kurtek.
 5. Zaleca się by uczestnik był już w stroju sportowym na przed wejściem a salę sportową.
 6. Szkoła udostępnia jedną wskazaną toaletę dla uczestników.
 7. Szkoła nie udostępnia natrysków.
 8. Szkoła nie zapewnia miejsca na przechowywanie sprzętu sportowego.
 9. Rodzice/ opiekunowie odprowadzają uczestników tylko do bramy szkoły, gdzie opiekę nad nimi przejmują prowadzący zajęcia.
 10. W wyjątkowych sytuacjach, gdy uczestnik zajęć ma poniżej 8 lat, rodzic/opiekun może podprowadzić dziecko pod salę sportową.
 11. Rodzic/ opiekun nie wchodzi do budynku sali sportowej.
 12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, informuje o tym niezwłocznie prowadzącego zajęcia.
 13. Ze względu na wąskie korytarze zaleca się, aby uczestnik i prowadzący wchodząc do budynku szkoły zasłaniał usta i nos maseczką, którą zdejmuje dopiero po wejściu do sali sportowej.
 14. Obowiązują ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 15. Zaleca się, aby po zakończonych zajęciach, przechodząc przez korytarze, prowadzący i uczestnik zasłaniali usta i nos maseczką.
 16. Uczestnicy wchodząc do budynku szkoły dezynfekują ręce.
 17. Za dezynfekcję uczestników odpowiedzialny jest wynajmujący.

 

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość do wszystkich wynajmujących.
 4. Niniejszy dokument stanowi załącznik do umowy.
 5. Wynajmujący zobowiązany jest do podpisania umowy wraz z niniejszym dokumentem.
 6. Pracownicy obsługi zostaną zapoznani z w/w procedurą.
 7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.