ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu prosi o przesłanie oferty cenowej na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

>>czytaj<<

>>wykaz pomocy<<

 


 

 

Gostyń, dnia 05.05.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu prosi
o przesłanie oferty cenowej na wykonanie usługi:

przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z wymianą hydrantów ppoż. (materiał + usługa).

 

Dodatkowe informacje:

  • przebudowa musi być wykonana zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1),
  • kosztorys musi być wykonany na załączonym dokumencie (załącznik nr 2),
  • wymiary, domiary, wizja lokalna połączona z niezbędnymi pracami przygotowawczy-mi  jest możliwa w terminie ustalonym z dyrektorem szkoły i w jego obecności lub
    w obecności wyznaczonego pracownika szkoły,
  • zakres prac obejmuje przygotowanie podłoża na ścianach,  położenie i malowanie tynków wewnętrznych a także  usunięcie i wywiezienie gruzu,
  • termin wykonania usługi: do 16 sierpnia 2021 roku,
  • wybór oferty zostanie zakończony podpisaniem umowy,
  • oferty można składać osobiście w sekretariacie szkoły, listownie lub mailem do dnia 31.05.2021 r.

 

>>przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z wymianą hydrantów ppoż. (materiał + usługa)<<a

>>Projekt budowlany<<a

>>kosztorys<< a

 

 


 

 

Gostyń 26 listopada 2020 roku

nr sprawy: 230.5.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

 1.      Przedmiot zamówienia:

zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu w ramach projektu pn.: „Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”.

2.      Termin składania ofert: do 3 grudnia 2020 roku

 3.      Termin realizacji zamówienia: do 8 grudnia 2020 roku

 4.      Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 100%.

 5.      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 6.      Warunki udziału w postępowaniu: bezpłatny transport do siedziby szkoły.

 7.      Forma składania ofert - na załączonym formularzu:

a)      osobiście pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu, ul. Graniczna 1, 63 - 800 Gostyń

b)      przesyłką pocztową pod adresem: jak wyżej,

c)      w formie elektronicznej (skanem) pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 8.      Ogłoszenie wyników postępowania:

a)      do 7 grudnia 2020 r.

b)      sposób poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty: mail do oferentów z wynikami zapytania ofertowego.

 9.      Sposób obliczenia ceny, przygotowania oferty:

a)      w ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

b)      cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie,

c)      ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg załączonego wzoru),

d)      ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego,

d)      nazwa i adres oferenta oraz napis: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu, ul. Graniczna 1, 63 - 800 Gostyń

„Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę rzutników multimedialnych”

10.  Osoba do kontaktu:

Katarzyna Smektała

tel. 65 572 32 16,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                              

 

 

 

 

 

(podpis zamawiającego)

 

 

 

 

 

 
 
załącznik  nr 1
 
OFERTA
 
 
Nazwa i siedziba oferenta:

 

 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego:

zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć

l.p.

Nazwa przedmiotu
(opis)

Ilość

Cena jednostkowa
(kwota brutto)

ŁĄCZNIE

1

Typ matrycy : 3LCD

Jasność [ANSI lumen]: min 3400

Wielkość obrazu: 30 cali - 300 cali

Współczynnik kontrastu: min. 15000:1

Korekcja pionowa:  +/- 30 stopni     

Format obrazu:  standardowy 16:10

Rozdzielczość obrazu: Full HD

Wejście HDMI

Wejście kompozytowe

Wejście D-Sub 15pin

Wejście liniowe audio

Wyjście liniowe audio

Głośnik

Gwarancja na lampę: min 12 miesięcy lub 1000 h

Gwarancja: 24 miesiące

2

 

 

 

 

a)      cena netto ( łącznie) ........................................

 

b)      kwota/stawka .....................................podatku (VAT),

 

c)      cena brutto ( łącznie) ......................................

 

słownie brutto .....................................................................................................................................................

Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia na warunkach określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w terminie ………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 

Podpis .............................................

 


 

Wyjaśnienie

 

W zapytaniu ofertowym z dnia 26 listopada 2020 r. nr sprawy 230.5.2020, wysłanego drogą mailową dnia 27 listopada br. omyłkowo wpisano: typ matrycy 3LCD, Format obrazu: standardowy 16:10 a powinno być 16:9.

 1.      Przedmiot zamówienia:

zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu w ramach projektu pn.: „Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”.

 


 

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

  1. Przedmiot zamówienia

wyposażenie pracowni przyrodniczej dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejnicza w Gostyniu w ramach projektu pn.: „Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego … czytaj więcej

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

 

 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć kółka plastyczno-artystycznego dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu w ramach projektu pn.: „Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”.

>>szczegóły<<

 


 

 

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu w ramach projektu pn.: "Moja wiedza - moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 "Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

>> Pobierz <<


 

 

Gostyń 18 kwietnia 2019 roku

230.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

 1.      Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu w ramach projektu pn.: „Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”.

 2.      Zamówienie składa się z następujących części:

a)      część I: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć języka angielskiego;

b)      część II: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć kółka plastyczno-artystycznego;

c)      część III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć kółka fotograficznego;

d)      część IV: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć kółka gier planszowych;

e)      część V: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

f)       część VI: wyposażenie pracowni przyrodniczych;

 

 3.      Termin składania ofert: do 3 maja 2019 roku

 4.      Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2019 roku

 5.      Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 100%.

 6.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 7.      Warunki udziału w postępowaniu: bezpłatny transport do siedziby szkoły.

 8.      Forma składania ofert - na załączonym formularzu:

a)      osobiście pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu, ul. Graniczna 1, 63 - 800 Gostyń

b)      przesyłką pocztową pod adresem: jak wyżej,

c)      w formie elektronicznej (skanem) pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.      Ogłoszenie wyników postępowania:

a)      do 10 maja 2019 r.

b)      sposób poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty: mail do oferentów z wynikami zapytania ofertowego.

 10.  Sposób obliczenia ceny, przygotowania oferty:

a)      w ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

b)      cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie,

c)      ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg załączonego wzoru),

d)      ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego,

e)      nazwa i adres oferenta oraz napis „ Zapytanie ofertowe zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu w zakresie część ……”.

 11.  Osoba do kontaktu:

Katarzyna Smektała

tel. 65 572 32 16,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POBIERZ

>>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<

                                                                      

 

 


 

 

 

Dodatkowe informacje